Algemene voorwaarden

Artikel 1; Algemeen

LegalParrot.nl is een website en tevens handelsnaam van A2 Legal B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30244852.

Artikel 2; Huisadvocaat

Alle huisadvocaten zijn door de rechtbank beëdigd en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, die op grond van de wet is belast met de zorg voor de kwaliteit van advocaatdiensten. De huisadvocaten zijn niet bij ons in dienst, maar werkzaam voor advocatenkantoren, waarmee wij samenwerken en die, indien nodig, ook voor vervanging zorgdragen.

Artikel 3; Gratis vragenservice

Leden kunnen hun korte juridische vragen over nieuwe kwesties gratis via hun eigen portal op onze website (zie artikel 10) voorleggen aan hun huisadvocaat. De vraag zal vervolgens gratis per e-mail of telefoon worden beantwoord met het juridische kader waarbinnen een en ander zich afspeelt. Vragen die zien op huiszaken worden in beginsel dezelfde of de eerst volgende werkdag beantwoord. Vragen die hier buiten vallen kunnen later en/of beperkter worden beantwoord. Om misbruik te voorkomen mogen huisadvocaten hun medewerking (tijdelijk) staken, indien een lid per maand meer dan 2 of per jaar meer dan 15 vragen stelt.

Artikel 4; Gratis incassoservice

Leden kunnen hun vorderingen op in Nederland gevestigde debiteuren van minimaal € 100,-, die niet ouder zijn dan 6 maanden en waarvoor zij zelf reeds aantoonbaar minimaal één schriftelijke herinnering met een nieuwe betalingstermijn van minimaal 14 dagen en aanzegging van de incassokosten hebben gestuurd, aan hun huisadvocaat toezenden. De huisadvocaat zal de debiteur via een buitengerechtelijke incassotraject aanspreken voor de hoofdsom te vermeerderen met incassokosten en wettelijke rente. Indien nodig worden er ook betalingsregelingen opgesteld en afgewikkeld. Deze service is gratis, dat wil zeggen: indien de huisadvocaat de vordering incasseert, is de hoofdsom voor het lid bestemd en de incassokosten en wettelijke rente voor de huisadvocaat. Indien de huisadvocaat de incassokosten en wettelijke rente niet kan incasseren door toedoen van een lid, komen deze kosten wel voor rekening van het lid. De gratis service stopt, zodra er door de debiteur een inhoudelijk verweer wordt gevoerd, er sprake is van (de mogelijke aanvraag van) een faillissement/surseance/wsnp of er volgens de huisadvocaat buiten rechte niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing kan worden gekomen. In dat geval ontvangt het lid een gratis advies over de vordering. Om misbruik te voorkomen mag een incasso-opdracht niet worden ingetrokken. Daarnaast mag een huisadvocaat een vordering weigeren/stopzetten indien: hij bekend is met andere incasso’s tegen de debiteur, danwel de vordering zijns inziens onvoldoende hard is, danwel er onvoldoende/niet tijdig informatie/medewerking wordt verleend, danwel indien regelmatig buiten rechte geen resultaat wordt behaald en het lid de incasso’s niet in rechte doorzet via de huisadvocaat. De huisadvocaat mag bij het niet incasseren van de incassokosten en/of wettelijke rente, hiervoor op titel van het  lid doorprocederen tegen de debiteur.

Artikel 5; Gratis jaarlijkse contractenservice

Een lid mag zijn belangrijkste door hem zelf opgestelde zakelijke contracten voor een juridische quickscan voorleggen aan zijn huisadvocaat. Na afloop van deze scan ontvangt het lid een gratis rapportage, welke een indicatie geeft over de kwaliteit en actualiteit van de contracten. Aan deze service is een maximum verbonden van 5 pagina’s per contract en 5 contracten per jaar.

Artikel 6; Gratis 24/7 stand-by service

Leden worden automatisch aangesloten op de advocaat stand-by alarmcentrale. Bij een juridische noodsituatie kunnen zij 24 uur per dag, 7 dagen per week de alarmcentrale bellen die, na een positieve identiteitscontrole van het lid, de advocaat van dienst zal oproepen. De advocaat van dienst zal zich inspannen om binnen 15 minuten na de oproep contact op te nemen. Deze service is in beginsel voor alle juridische kwesties, maar per geval zal de advocaat van dienst bekijken in hoeverre hij op dat moment behulpzaam kan zijn. Het lidmaatschap van de stand-by service is gratis. Bij daadwerkelijk gebruik hanteert de advocaat een uurtarief van € 200,- per uur exclusief btw, te vermeerderen met alle kosten gemaakt na de oproep. Er wordt per half uur (afgerond naar boven) gedeclareerd en de minimum tijdsafname per oproep bedraagt altijd één uur. Tussen 24:00 en 08:00 uur geldt een toeslag van 25%.

Artikel 7; Huiszakenservice

Voor juridische kwesties die niet vallen onder artikel 3 t/m 6 van deze voorwaarden, kunnen leden bij hun huisadvocaat terecht tegen een speciaal laag uurtarief. Indien de kwestie valt onder huiszaken (zie artikel 8) zal de huisadvocaat de zaak in beginsel zelf ter hand nemen. Indien de kwestie geen huiszaak is, zal de huisadvocaat doorgaans wel een eerste advies kunnen geven (waarmee de kwestie wellicht reeds opgelost is), maar indien de kwestie verdere behandeling verdient, zal hij de zaak doorverwijzen naar een specialist. De huisadvocaat berekent voor zijn werkzaamheden het sterk gereduceerde huisadvocaten uurtarief van € 135,- exclusief 6% kantoorkosten en btw. De tarieven van de specialisten variëren, maar zijn ook gereduceerd (vanaf € 150,- per uur exclusief btw en 6% kantoorkosten). Voor uw informatie: in gerechtelijke procedures bent u naast advocaatkosten, ook altijd kosten aan de rechtbank, deurwaarder, en andere externe kosten kwijt. Deze kosten worden één op één aan het lid doorbelast.

Artikel 8; Definitie huiszaken

Onder huiszaken wordt verstaan: alle binnen het MKB veel voorkomende civielrechtelijke kwesties, voor zover het belang van de zaak niet meer bedraagt dan € 50.000,-, Nederlands recht van toepassing is en de Nederlandse civiele rechter bevoegd is. Onder civiel recht valt in ieder geval niet: bestuursrecht, strafrecht en fiscaalrecht.

Artikel 9; Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat in beginsel open voor alle in Nederland gevestigde MKB bedrijven, maar kan altijd zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Het lidmaatschap loopt één jaar en wordt hierna steeds automatisch met één jaar verlengd. Beide partijen kunnen het lidmaatschap altijd zonder opgaaf van redenen en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen per eerst volgende vervaldatum. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt per jaar bij vooruitbetaling. U ontvangt van ons hiervoor jaarlijks een factuur die binnen 14 dagen aan ons dient te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling bent u € 25,- administratiekosten verschuldigd. Indien na een herinnering wederom niet (tijdig) wordt betaald, brengen wij u (wettelijke) incassokosten en rente in rekening.

Artikel 10; Contactpersoon

Via onze website www.LegalParrot.nl kunnen leden inloggen op hun eigen portal. Om (optimaal) van alle diensten van de huisadvocaat gebruik te kunnen maken, is internettoegang en toegang tot de portal noodzakelijk. Elk lid dient aan ons één contactpersoon op te geven, die de toegang (inclusief de hiervoor benodigde gegevens) krijgt tot de portal en diensten van de huisadvocaat. Voornoemde toegang(scodes) mogen (tijdelijk) aan een andere medewerker van het lid overgedragen worden, maar alle eventuele hieruit voortvloeiende negatieve gevolgen komen volledig voor rekening van het lid. In overleg met ons kunnen meerdere contactpersonen aangewezen worden. Hiervoor kunnen door ons (jaarlijkse) administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11; Samenwerking

De huisadvocaatregeling gaat uit van het principe dat een lid voor al zijn relevante juridische kwesties een beroep zal doen op zijn huisadvocaat. Alleen in dat geval ontstaat de optimale samenwerking, die nodig is om de huisadvocaatregeling voor beide partijen tot een succes te maken. Indien deze optimale samenwerking om welke reden dan ook niet tot stand komt, heeft de huisadvocaat het recht de relatie met een lid per direct op te zeggen. Daarnaast geldt dat een (huis)advocaat volledig onafhankelijk en een vertrouwenspersoon is. Hij moet, mede op grond van wet- en regelgeving, volledig vrij zijn om de belangen van zijn cliënt optimaal en volledig te behartigen. Indien er sprake is van feiten en/of omstandigheden, waardoor dit niet het geval is, dient een advocaat een zaak te weigeren. Een huisadvocaat heeft dan ook altijd het recht om –op welke grond dan ook- te weigeren een bepaalde kwestie in behandeling te nemen en/of de relatie met een lid op te zeggen. Indien een van voornoemde situaties zich voordoet, heeft het lid het recht om ons te verzoeken om een nieuwe huisadvocaat. Wij dienen dan een nieuwe huisadvocaat aan te bieden, danwel het lidmaatschap te beëindigen met restitutie van het resterende abonnementsgeld. Het kan ook voorkomen dat een huisadvocaat een lid niet kan helpen, omdat de tegenpartij een (voormalig) cliënt van de huisadvocaat of zijn kantoor is. In dergelijke gevallen is het de huisadvocaat op grond van de gedragsregels voor advocaten niet toegestaan de zaak in behandeling te nemen. In dat geval hoeft het lid niet van huisadvocaat te wisselen, maar zal de huisadvocaat proberen de zaak bij een andere huisadvocaat onder te brengen. Indien hij hier niet in slaagt, is de huisadvocaatregeling op die betreffende zaak niet langer van toepassing.

Artikel 12; Garantie

Wij zijn nadrukkelijk geen verzekeraar, noch pretenderen wij een verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Wij spannen ons in, om een huisadvocaat toegankelijk(er) te maken voor het MKB. Wij wijzen onze leden een huisadvocaat toe, die werkt volgens onze huisadvocaatregeling. De 24/7 stand-by service is een gratis service. Wij spannen ons in om zowel de centrale als de advocaat van dienst bereikbaar te houden en zo snel mogelijk (in beginsel binnen 15 minuten) na een oproep te reageren. Hiervoor kunnen wij echter geen garantie geven.  Indien een lid klachten heeft over zijn huisadvocaat of onze dienstverlening, dient hij deze schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen ons inspannen hierop snel te reageren. Indien wij, ook na een schriftelijke ingebrekestelling, onze verplichtingen niet of onvoldoende nakomen, heeft het lid het recht om het lidmaatschap direct schriftelijk te beëindigen met restitutie van het resterende jaarlijkse lidmaatschapsgeld (= jaarlijkse bijdrage : 365 dagen x aantal dagen dat lidmaatschap nog resteert). Een verdere garantie wordt door ons niet verleend.

Artikel 13; Aansprakelijkheid

Wij verlenen zelf geen juridische diensten, maar brengen onze leden slechts in contact met een (huis)advocaat. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de door een (huis)advocaat geleverde diensten. Hiervoor is enkel en alleen de betreffende (huis)advocaat en/of diens kantoor aansprakelijk. Alle (huis)advocaten dienen een door de Nederlandse Orde van Advocaten goedgekeurde verzekering te hebben en zijn  dus in beginsel verzekerd voor eventuele claims. Ook voor de inhoud van eventuele nieuwsbrieven e.d. aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt, tot hetgeen door onze verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met ons eigen risico, danwel indien de verzekering niet uitkeert en wij toch aansprakelijk zouden zijn maximaal € 25.000,-.

Artikel 14; Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor voorwaarden, diensten, tarieven en/of andere zaken te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de wijzigen op de website aangekondigd worden. Indien een wijziging aantoonbaar nadelig is voor een lid, heeft hij het recht zijn abonnement binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op te zeggen met restitutie van het resterende abonnementsgeld. De opzeggingsmogelijkheid geldt niet voor ons jaarlijkse recht om in de eerste maand van het jaar alle van toepassing zijnde tarieven te verhogen met maximaal 5%.

Artikel 15; Tot slot

De huisadvocaat mag de behandeling van kwesties die dateren van voor de ingangsdatum van het lidmaatschap en/of niet (volledig) betrekking hebben op het lid zelf weigeren. Wij zijn gerechtigd een lid te schorsen indien deze niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons en/of zijn huisadvocaat voldoet. De betalingsverplichting blijft in dat geval staan, maar het lid kan gedurende de schorsing geen gebruik maken van de huisadvocaat(regeling).

Algemene voorwaarden LegalParrot, versie 1 april 2013

LegalParrot is een handelsnaam van A2 Legal Company BV - KvK 30244852