Gebruiksvoorwaarden

Op ieder gebruik van onze website (hieronder wordt ook verstaan alle bijbehorende applicaties zoals onze nieuwsberichten en nieuwsbrieven) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Disclaimer

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname worden gebruikt. De informatie houdt op geen enkele wijze een advies in. Alle informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. LegalParrot.nl kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en/of up to date is. LegalParrot.nl staat er bovendien niet voor in dat de website altijd bereikbaar is, foutloos functioneert en/of vrij is van virussen.

De website kan links bevatten naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Legalparrot.nl heeft geen invloed op de inhoud en beveiliging van deze websites en is derhalve hiervoor ook niet verantwoordelijk.

Het gebruik van onze website en/of de daarop weergegeven informatie is volledig voor eigen rekening en risico. LegalParrot.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daarop weergegeven informatie.

Privacy statement

LegalParrot.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan LegalParrot.nl verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. LegalParrot.nl zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van de Wet of rechterlijke uitspraak.

U heeft het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben op eventuele fouten te verbeteren of de gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot info@LegalParrot.nl of 030-6023739.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij LegalParrot.nl of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van LegalParrot.nl is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.

LegalParrot.nl is een beschermde handelsnaam van A2 Legal B.V.

LegalParrot is een handelsnaam van A2 Legal Company BV - KvK 30244852